Photo à utiliser

Onze politieke aanbevelingen

Move is zich bewust van het feit dat de detentiecentra niet op de korte termijn zullen worden afgeschaft. Daarom blijven we de volgende kernprincipes verdedigen:

Eerbiediging van de vrijheid als fundamenteel beginsel van elk beleid, zowel in de wetgeving als in de administratieve praktijk.

Eerbiediging van het beginsel van non-refoulement, dat de terugkeer verbiedt van een persoon naar een land waar hij of zij het risico loopt op een onmenselijke en vernederende behandeling.

Eerbiediging van het recht op een privé- en gezinsleven.

Respect voor de migrant en afwijzing van de term “illegaal”, die leidt tot de criminalisering van personen zonder papieren.

Daarnaast vragen wij dringend om:

1. Ervoor te zorgen dat administratieve detentie van migranten alleen als laatste redmiddel wordt gebruikt, na een individueel onderzoek en op basis van proportionaliteit;

2. De duur van de detentie zoveel mogelijk te beperken en in het wetgevingsarsenaal een maximumperiode van detentie vanaf de dag van arrestatie te laten opnemen;

3. Ruimte te maken voor alternatieven voor vrijheidsberoving die de grondrechten eerbiedigen en aangepast zijn aan elke specifieke situatie, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat deze alternatieven daadwerkelijk in de plaats komen van vrijheidsbeneming en er niet alleen maar aan worden toegevoegd;

4. De transparantie en de toezichtmechanismen gedurende het gehele terugkeerproces te vergroten door:

  • etnisch profileren bij arrestaties te bestrijden,
  • de rechten van de administratieve gevangene op politiebureaus te waarborgen,
  • te voorzien in een nationaal preventiemechanisme tegen foltering, zoals vereist door de VN (OPCAT), in alle detentiecentra,
  • de overheid te dwingen regelmatig nauwkeurige cijfers en praktijken bekend te maken,
  • een permanente commissie op te richten die toezicht houdt op het uitzettingsbeleid;

5. De detentie van gezinnen met minderjarige kinderen absoluut bij wet te verbieden, een einde te maken aan de scheiding van gezinnen in het kader van het uitzettingsbeleid en stelselmatig rekening te houden met de belangen van het kind;

6. De aanhouding en detentie op de luchthaven van personen die om internationale bescherming verzoeken bij hun aankomst in België en, ruimer gezien, op het grondgebied, te verbieden;

7. Een systeem op te zetten om mensen in kwetsbare situaties te identificeren en hun detentie te verbieden (al dan niet begeleide minderjarigen, gehandicapten, ouderen, mensen met medische problemen, enz.);

8. De doeltreffendheid van de grondrechten van gedetineerden te waarborgen door:

  • hun toegang tot rechtsbijstand te verbeteren;
  • geaccrediteerde ngo-bezoekers te accrediteren en de status van onafhankelijke bezoeker in de wet vast te leggen om deze aan de discretionaire bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken te onttrekken;
  • een doeltreffende klachtenregeling in te stellen die vanuit het detentiecentrum toegankelijk is.

9. Te voorzien in een doeltreffend beroep tegen administratieve detentie, door dit automatisch te maken, en de rechter de mogelijkheid te geven om de opportuniteit te controleren, via een automatische rechterlijke toetsing van detentiebesluiten.