Gesloten centrum 2 - Caritas Isabel Corthier

Administratieve detentie in 2023: onze bezordgheden

In 2023 begeleidden wij bijna 800 gedetineerde migranten. In ons monitoringsrapport van 2023 delen we onze bezorgdheden en enkele opmerkelijke feiten.

Elke week gaan de bezoekers van Move naar de zes detentiecentra voor migranten (de “gesloten centra”), en de detentie-units voor gezinnen (de “terugkeerwoningen”). In 2023 begeleidden onze bezoekers 794 gedetineerden in de zes detentiecentra. Ofwel zo’n 16 procent van de 4.915 mensen die in 2023 opgesloten werden. In de detentiecentra voor gezinnen begeleidden onze bezoekers 41 gezinnen.

Drie bezorgdheden

Op basis van de wekelijkse verslagen en feedback van onze bezoekers, hebben wij een monitoringsrapport opgesteld. Daarin delen wij onder meer drie bezorgdheden: de klachten over medische zorgen, de vele kwetsbare mensen in detentie en de gebrekkige toegang tot juridisch advies.

Daarnaast delen we in dit rapport ook nog enkele opmerkelijke feiten uit 2023, zoals een staking en zelfdoding, en geven we een beknopte blik op de nationaliteiten die opgesloten werden.

Update met cijfers

Wij pretenderen niet dat onze observaties en conclusies volledig zijn, aangezien wij niet alle personen in detentie ontmoeten en geen toegang hebben tot alle informatie waarover de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beschikt. Maar we doen wel verslag van wat de honderden mensen die we hebben ontmoet, ons hebben verteld. We hechten geloof aan de veelvuldige en overeenstemmende getuigenissen.

Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken haar jaarverslagen over de detentiecentra publiceert, zullen we een uitgebreid monitoringsrapport met cijfermateriaal publiceren, zoals we dat ook in 2022 en 2021 deden.