© hansjorg-keller-unsplash
© hansjorg-keller-unsplash

Politieke analyses en adviezen

127bis
De wet aanklampend beleid zal tot meer detentie leiden
November 2023

Op woensdag 8 november werd in de Kamer het wetsontwerp Aanklampend Beleid besproken. Vanuit Move maken we ons zorgen. De wet zal tot nog meer administratieve detentie leiden.

In het kader van terugkeer zet de regering in op “aanklampend beleid”. Dat zou duurzaam kunnen zijn, als het een echt tweesporenbeleid is – waarbij álle mogelijke uitkomsten voor migranten verkend worden. Het wetsontwerp dat nu voorligt, vernauwt aanklampend beleid echter tot ‘gedwongen terugkeer’. Het zet de deur open naar meer opsluiting van migranten in de Belgische detentiecentra. Een situatie die we, gezien de menselijke en financiële kost, absoluut moeten vermijden.

Lees onze standpunten in deze uitgebreide nota. 

Onverwijderbaar en toch in detentie
Mei 2023

Wordt elke opgesloten migrant in een administratief detentiecentrum teruggestuurd naar zijn land van herkomst of verblijf? Neen. Simpelweg omdat sommige mensen … niet terug kunnen. Die mensen worden als “onverwijderbaar” omschreven. Denk aan staatlozen, maar bijvoorbeeld ook aan Afghaanse onderdanen die niet naar hun land terug kunnen.

Met dit document willen we de situatie van onverwijderbare personen verhelderen en een aantal aanbevelingen formuleren om deze situatie aan te pakken. Er is ook een uitgebreider rapport (alleen in Frans).

Gids voor parlementsleden
Oktober 2021

Administratieve detentiecentra kennen een duidelijk gebrek aan transparantie. Onze parlementsleden kunnen de detentiecentra echter in hun geheel bezoeken (dat is vastgelegd bij Koninklijke Besluiten). Het is van essentieel belang dat ze dat recht ook uitoefenen. 

Een bezoek aan een detentiecentrum kan niet zomaar geïmproviseerd worden. Move heeft een gids opgesteld voor parlementsleden die detentiecentra willen bezoeken en staat tot hun beschikking om haar ervaring te delen. Elk parlementslid kan bijdragen aan het toezicht op de detentiecentra!

Hervorming van het Migratiewetboek
Juli 2021

In zijn beleidsnota beloofde de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Samy Mahdi, een nieuw migratiewetboek op te stellen. In het voorjaar van 2021 stelde de staatssecretaris een commissie van deskundigen aan om de nieuwe code vorm te geven. In een voorbereidende fase werd het maatschappelijk middenveld geraadpleegd. Move reageerde enthousiast op de oproep. We werden uitgenodigd voor hoorzittingen in juli 2021 om onze eisen te presenteren en te bespreken met de leden van de Commissie.

Deze brede raadpleging was voor Move een gelegenheid om de aanbevelingen van de Transit Group terug op te nemen en nog verder te gaan. Om de wetgeving, het beleid en de praktijken die detentie mogelijk maken te veranderen en het gebruik van administratieve detentie terug te dringen. Deze bijdrage werd ook gesteund door de Ligue des droits humains en de vzw Point d’Appui, partners van Move. Lees hier het hele document.

Recht op een advocaat voor gearresteerde migranten?
April 2022

Op 16 november 2021 werd door de parlementsleden Khalil Aouasti e.a. een wetsvoorstel ingediend om het recht op bijstand door een advocaat tijdens het verhoor van vreemdelingen die van hun vrijheid kunnen worden beroofd, te verankeren (DOC 55 2322/001). Op vraag van de Commissie voor Binnenlandse Zaken heeft Move een advies opgesteld dat de juridische argumenten ter ondersteuning van het wetsvoorstel en de voorgestelde aanpassingen van de wet ontwikkelt.

Het advies van Move wordt gesteund en medeondertekend door het Observatoire international des prisons (OIP), l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT), Défense des enfants international (DEI), Association pour le Droit des Etrangers (ADDE), Ligue des Droits Humains (LDH), Amnesty International Belgique, Point d’appui, Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie (MRAX), Dokters van de Wereld, Liga voor Mensenrechten en Siréas.

Nog steeds geen preventiemechanisme tegen foltering in België
Oktober 2021

Move maakt deel uit van de “OPCAT-coalitie”, een coalitie van acht verenigingen die zich inzetten voor de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag tegen foltering (algemeen bekend als het “OPCAT”) door de Belgische staat.

In dit verband heeft Move, samen met zijn andere partners van de OPCAT-coalitie, een alternatief rapport opgesteld over de eerbiediging van de grondrechten door de Belgische autoriteiten op het gebied van detentie van vreemdelingen.

Analyse van de Commissie Bossuyt
September 2020

De Commissie voor de evaluatie van het beleid inzake de vrijwillige terugkeer en de gedwongen verwijdering van vreemdelingen (“Commissie Bossuyt”) is opgericht door de regering in maart 2018 naar aanleiding van de Soedan-affaire. Het doel was om de praktische uitvoering van de wettelijke en reglementaire bepalingen van het terugkeerbeleid te beoordelen om in de toekomst mensenrechtenschendingen te voorkomen, zoals enkele Soedanese onderdanen die ondervonden hebben. Zij werden door de Soedanese geheime dienst in Belgische gesloten centra geïdentificeerd, uitgewezen en verklaarden vervolgens door diezelfde autoriteiten te zijn gefolterd.

Het eindverslag van de commissie Bossuyt is uiteindelijk medio september 2020 gepresenteerd. Dit document vormt een gedetailleerde, rigoureuze en onderbouwde tegenanalyse van dit rapport, dat verschillende terreinactoren samen hebben uitgewerkt.